sty 272022

Kara za brak obowiązkowego OC w 2022 roku

Każdy posiadacz samochodu musi liczyć się z szeregiem obowiązków, jakie są na niego nałożone. Zaniechanie czy niedopełnienie części z nich, może wiązać się z bardzo poważnymi sankcjami finansowymi, warto więc zawczasu dowiedzieć się co nam grozi w konkretnych przypadkach. Jednym z podstawowych błędów, jaki popełniają polscy kierowcy jest brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Wynika to głównie z pobudek ekonomicznych, ponieważ zakup polisy często wiąże się z kosztem nawet kilku tysięcy złotych, w zależności od marki czy wieku auta. Kara za brak OC zawsze była dotkliwa, wraz z nadejściem 2022 roku wzrosła nie tylko wysokość mandatów, ale również sankcja za brak obowiązkowego ubezpieczenia. Jakie mandaty grożą kierowcom w tym roku?

Wyższe kary w 2022 roku

Właściciele pojazdów, którzy nie zdecydowali się wykupić obowiązkowego ubezpieczenia OC muszą liczyć się ze znacznie większymi problemami finansowymi, niż miało to miejsce w latach ubiegłych. Kara za brak OC zależy głównie od typu posiadanego pojazdu, a także czasu, jaki minął od terminu zapłaty. I tak, w przypadku samochodu osobowego, którego kierowca spóźnił się do 3 dni, kara za brak oc wynosi 1200 zł, posiadacz samochodu ciężarowego zapłaci za ten sam czas 1810 zł, a pozostałe pojazdy, takie jak motocykle, objęte są sankcją w wysokości 200 zł. Gorzej sprawa się ma, kiedy brak OC wynosi ponad 14 dni. W takim przypadku posiadacze zapłacą kolejno 6 020 zł za samochód osobowy, 9 030 zł za samochód ciężarowy i 1 000 zł za motocykl. Dlaczego kara za brak oc jest wyższa w 2020 roku? Wynika to przede wszystkim ze wzrostu ustalanej przez rząd płac minimalnej. Od 1 stycznia bieżącego roku, stawka ta wzrosła z 2 800 zł do kwoty 3 010 zł brutto. Zmienia się więc również wysokość opłat karnych za opóźnienia lub brak posiadanego ubezpieczenia.

Jak uniknąć kary za brak ubezpieczenia OC?


W niektórych, wyjątkowych przypadkach kara za brak OC może nie zostać nałożona. Jeśli otrzymamy informacje o wezwaniu do zapłaty lub o nałożonej karze, możemy w ciągu 30 dni złożyć wyjaśnienia. Można wykazać w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, który nakłada kary, że w podanym okresie samochód posiadał ubezpieczenie, a towarzystwo podało błędną informację. Można również zgłosić, że w danym okresie nie musieliśmy płacić obowiązkowego OC, ponieważ samochód został np. skradziony i zostało to zgłoszone do odpowiednich organów. Jeśli sprzedaliśmy samochód, a UFG nałożył na nas karę, konieczne będzie przedstawienie umowy kupna sprzedaży lub faktury, oraz dowód ważnej polisy OC w dniu, w którym auto zostało sprzedane.

 

 

sty 172022

Konieczność ochrony pojazdu w ramach ubezpieczenia OC

Każda osoba kierująca pojazdem mechanicznym musi posiadać wykupione ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej. Reguluje to ustawa o obowiązkowych ubezpieczeniach, PBUK, oraz UFG. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją, która pełni kontrole nad spełnieniem ustawowego obowiązku posiadania OC. W momencie braku polisy lub przerwy w polisie UFG nakłada oraz egzekwuje od właściciela pojazdu opłaty karnej. Ile wynosi, a także dla kogo jest maksymalna kara za jeżdżenie samochodem bez aktualnej polisy OC? Zgodnie z ustawą najwyższa wartość kary za brak ubezpieczenia OC dotyczy wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych, którzy nie posiadali polisy ubezpieczeniowej dłużej niż 14 dni. Wysokość kary w głównej mierze zależy od typu pojazdu, z którym mamy do czynienia. Dla samochodów osobowych maksymalna kara za brak polisy OC wynosi dwu krotność minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę. W przypadku autobusów, samochodów ciężarowych oraz ciągników maksymalna kara wynosi trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. Z kolei pozostałe pojazdy w tym również motocykle opłata karna wynosi jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia.

Czy można uniknąć kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC?

Tylko w nielicznych przypadkach właściciel pojazdu, który nie ma polisy OC może uniknąć kary. Należy w tym celu maksymalnie w ciągu 30 dni od momentu odbioru wezwania do zapłaty wykazać w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, że w danym terminie, który został podany w wezwaniu pojazd, był ubezpieczony, a ubezpieczyciel, w którym mamy wykupioną polisę przekazał błędne dane. W drugim przypadku kara za brak OC nie przysługuje osobie, która przedstawi UFG, niezbędną dokumentację jasno stwierdzając, że w momencie określonym w wezwaniu nie musieliśmy mieć polisy, ponieważ przykładowo nasz samochód został skradziony. Natomiast jeśli UFG wystawi nam karę za brak polisy ubezpieczeniowej, kiedy sprzedaliśmy samochód, należy przedstawić dowód sprzedaży auta, może być to jednakowo faktura, lub po prostu umowa kupna-sprzedaży. Można również przedstawić dowód ważnej polisy ubezpieczeniowej OC w dniu sprzedaży pojazdu.

Czy możemy odwołać się od kary za brak OC?

W przypadku trudnej sytuacji finansowej właściciel pojazdu może odwołać się w UFG od zapłaty kary za brak polisy ubezpieczeniowej. Instytucja UFG może tylko w szczególnych przypadkach zmniejszyć lub całkowicie odstąpić od płacenia kary.

sty 072022

Czy można odwołać się od kary za brak OC?

Osoba poruszająca się po drodze pojazdem mechanicznym musi mieć wykupioną polisę ubezpieczeniową od Odpowiedzialności Cywilnej. W razie jej braku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć stosowną karę. UFG jest instytucją, która pełni kontrolę nad ustawowym obowiązkiem posiadania polisy OC. W przypadku braku ubezpieczenia lub wykrycia przerwy w ubezpieczeniu instytucja może nałożyć i wyegzekwować na właścicielu pojazdu odpowiednią wysokość kary. Tryb jej nakładania oraz dochodzenie opłat karnych za brak OC reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Wysokość opłaty karnej uzależnione jest od corocznej przez rząd płacy minimalnej.

Czy wysokość kary za brak OC zależy od rodzaju pojazdu?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach najwyższa maksymalna kara za brak OC (więcej: superpolisa.pl) dotyczy wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych nieposiadających polisy ubezpieczeniowej dłużej niż 14 dni. Wysokość opłaty karnej uzależniona jest od rodzaju pojazdu. Właściciel samochodu osobowego, który nie ma polisy ubezpieczeniowej może zapłacić do dwu krotności minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę. Z kolei samochody ciężarowe, autobusy lub ciągniki siodłowe mogą zapłacić do trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto. Pozostałe pojazdy za brak polisy OC zapłacą do jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę. Osoby bez ważnego ubezpieczenia OC krócej niż 14 dni zapłacą do 20 procent opłaty karnej do 3 dni bez OC. Natomiast niemające polisy OC od 4 do 14 dni zapłacą do 50 procent opłaty karnej.

W jaki sposób można uniknąć kary za brak OC?

Tylko w nielicznych przypadkach właściciel pojazdu może uniknąć opłaty karnej za brak OC. W ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia z UFG należy wykazać w instytucji, że w danym czasie, który został podany w wezwaniu samochód, był ubezpieczony, a ubezpieczyciel błędnie przekazał informacji do UFG. Drugą z możliwości jest przedstawienie odpowiednich dokumentów, które poświadczają, że w danym czasie podanym w wezwaniu od UFG nasz samochód został skradziony. Natomiast w momencie, kiedy sprzedaliśmy pojazd Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zarzuci nam brak obowiązkowego OC, należy przedstawić stosowne dokumenty jak dowód sprzedaży auta, może to być umowa kupna-sprzedaży lub faktura VAT. Można również przedstawić UFG ważną polisę OC w dniu, w którym sprzedaliśmy pojazd.